ඌව පළාත්, නව නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) ලෙස ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.රංජිත් මහතා 2023-05-02 වන දින සිය තනතුරෙහි රාජකාරි බාරගන්නා ලදී