දැක්ම

විශිෂ්ටතම ජනතා හිතවාදී පරිපාලනයක්

මෙහෙවර

ආයතනය සතු මානව හා භෞතික සම්පත් මනා කාර්යක්ෂමතාවයකින් යොදවමින් නව්‍ය පරිපාලන සංකල්ප හා ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ආයතන සහ එහි කාර්ය මණ්ඩල ගුණාත්මකව, ඵලදායීව මෙහෙයවීම හා හැසිරවීම.

අගයන්

විශ්වාසනීයත්වය, සාමූහිකත්වය, නවීන තාක්ෂණය හා දැනුම, කාර්යක්ෂමතාවය, නිවැරදි තීරණ ගැනීම, විනිවිදභාවය, වගවීම, අගය කිරීම, දැනුම හා දක්ෂතා

තව කියවන්න…

විශේෂ නිවේදනයයි

රටේ පවතින අයහපත් තත්වය මත රජයේ කාර්යාලවලට බාහිර පුද්ගලයින්ගේ පැමිණීම සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇත. තවද සේවය සදහා සීමිත නිලධාරීන් පිරිසක් පමණක් පැමිණෙන බැවින් අද දින මෙම කාර්යාලයට පැමිණි ඔබගේ රාජකාරි කටයුත්ත ඉටු නොවුනේ නම් නැවත පැමිණීමෙන් වලකින ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර, ඔබට අවශ්‍ය සේවාව 055-2229426 දුරකථන අංකයට අමතා ඉටුකරගන්නා ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

අපගේ පුහුණු ආයතන හා නිවාඩු නිකේතන

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය
පැල්ගහතැන්න
කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය
ඔහිය
ඌව පළාත් පර්සි සමරවීර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව
වෙන් කිරීම
ඌව පළාත් සභාවේ නිවාඩු නිකේතන වෙන් කිරීම සඳහා