ඌව පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙත

සාදරයෙන් පිළිගනිමු ..!

කාර්යභාරය

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයින්ගේ ආයතනික හා පරිපාලනමය කටයුතු වලට අදාළ සේවයේ ස්ථිර කිරීම්, උසස් කිරීම්, ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම්, සේවයන්ට අදාළ ව්‍යවස්ථා පරිපාටි සැකසීම්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පෙරදාතම් කිරීම් සහ විශ්‍රාම ගැන්වීම් ඇතුළු කටයුතු වලට සෘජුව දායකත්වය සපයනු ලබයි.

දැක්ම

විශිෂ්ටතම ජනතා හිතවාදී පරිපාලනයක්

මෙහෙවර

ආයතනය සතු මානව හා භෞතික සම්පත් මනා කාර්යක්ෂමතාවයකින් යොදවමින් නව්‍ය පරිපාලන සංකල්ප හා ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය ආයතන සහ එහි කාර්ය මණ්ඩල ගුණාත්මකව, ඵලදායීව මෙහෙයවීම හා හැසිරවීම.

පී.බී.විජයරත්න මහතා
ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්
ආර්.එච්.සි.ප්‍රියන්ති මිය
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

විශේෂ නිවේදනයයි

රටේ පවතින අයහපත් තත්වය මත රජයේ කාර්යාලවලට බාහිර පුද්ගලයින්ගේ පැමිණීම සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇත. තවද සේවය සදහා සීමිත නිලධාරීන් පිරිසක් පමණක් පැමිණෙන බැවින් අද දින මෙම කාර්යාලයට පැමිණි ඔබගේ රාජකාරි කටයුත්ත ඉටු නොවුනේ නම් නැවත පැමිණීමෙන් වලකින ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර, ඔබට අවශ්‍ය සේවාව 055-2229426 දුරකථන අංකයට අමතා ඉටුකරගන්නා ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.