ආර්.එච්.සි.ප්‍රියන්ති මහත්මිය අද දින (2020-09-09) නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) ධූරයේ වැඩ බාර ගන්නා ලදී.