දේශීය නිෂ්පාදන දිරි ගැනීවීම පිණිස

බතික් හා අත්යන්ත්‍ර රෙදි ආශ්‍රිත ඇදුම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම

විස්තර බලන්න