බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරිමේ පරිපාටි


  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිතී නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ උසස් කිරීමේ පරිපාටිය – [Download]
  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ භාෂා පරිවරිතක (සිංහල/දෙමළ හා සිංහල/ඉංග්‍රීසී) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනිමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය හා සංශෝධන
  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික – ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය භාගත කරන්න – [Download]
  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ඌව පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය – [Download]
  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ඌව පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය – සංශෝධන අංක 01 – [Download]
  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ සංශෝධිත පරිපාටිය – [Download]
  • ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පරිපාටිය (සංශෝධිත) – [Download]