පුවත් හා නිවේදන


දේශීය නිෂ්පාදන දිරි ගැනීවීම පිණිස බතික් හා අත්යන්ත්‍ර රෙදි ආශ්‍රිත ඇදුම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම

දේශීය නිෂ්පාදන දිරි ගැනීවීම පිණිස බතික් හා අත්යන්ත්‍ර රෙදි ආශ්‍රිත ඇදුම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම විස්තර බලන්න  ...

read more