තොරතුරු දැනගැනිමේ නිලධාරීන්


නම් කරන ලද නිලධාරියා

ආර්.එච්.සි.ප්‍රියන්ති මිය
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල

කාර්යාලය : +94 (0)552 222 203
පොදු දුරකථනය : +94 (0)552 222 810 (Ext 121)
ෆැක්ස් : +94 (0)552 223 977
E-mail : updcspalana@gmail.com

තොරතුරු නිලධාරියා

ඩබ්.එම්.පී.පී.කුමාර මහතා
සහකාර ලේකම්
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල

කාර්යාලය : +94 (0)552 229 426
පොදු දුරකථනය : +94 (0)552 222 810 (Ext 125)
ෆැක්ස් : +94 (0)552 223 977
E-mail : updcspalana@gmail.com

 

එච්.ටී.බුද්ධික ධර්මපාල මහතා
පරිපාලන නිලධාරී
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල

කාර්යාලය : +94 (0)552 222 899
පොදු දුරකථනය : +94 (0)552 222 810 (Ext 127)
ෆැක්ස් : +94 (0)552 223 977
E-mail : updcspalana@gmail.com