අප අමතන්න

ඌව පළාතේ ප්‍රධෘන ලේකම් කාර්යාලය
පළාත් සභා සංකිර්ණය
ඌව පළාත් සභාව
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2222 809
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2223 977
විද්‍යුත් තැපෑල : info@cs.up.gov.lk


 

තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය ජංගම දුරකථනය විද්‍යුත් තැපැල්
ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් 055-2222809 055-2223977  
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) 055-2222203 055-2231670  
සහකාර ලේකම් 055-2222899 055-2231670  
ගණකාධිකාරී 055-2229393 055-2231670  
පරිපාලන නිලධාරී 055-2229426 055-2231670  

Contact us

14 + 7 =